• Подобряване и разширяване на материалната база и условията на труд в АМЦДП Св. Антоний

  • Осигуряване на медицински специалисти от най–висок ранг – професори, доценти и лекари доказали професионализма си в своята медицинска област

  • Перфекна колаборация със специалистите от СБАГАЛ „проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД, както и с други ЛЗ

  • Осигуряване на подходяща апаратура от висок клас за осъществяване на диагностичната и лечебна дейност на МЦ

  • Сключване на договори за съвместна дейност с Медицински университет /МУ/ гр. Варна, с оглед повишаване на квалификацията на работещите специалисти в АМЦДП и обучение на млади специалисти

  • Сключване на договори със службите по трудова медицина за съвместна дейност , предлагайки на трудовите колективи пакет от профилактични прегледи и изследвания, както и трудова медицина (оценка на риска и замерване фактори на работна среда), които са задължителни по ЗЗБУТ

  • Създаване на тясна връзка с общинските структури по зравеопазване, част от които сме и ние с цел взаимопомощ и участие в европейски проекти в областта на здравеопазването. С изпълнението на европейските програми, считам че управляваното от мен ЛЗ ще се превърне в адекватен изпълнител на новите задачи на времето

  • Интегриране на ромската общност към обществото на гр. Варна